การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 6 เดือน แรก