การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

ทำความรู้จัก “ประชาคมอาเซียน”
9 มิถุนายน 2015
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1 กรกฎาคม 2015

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 พลเอกประยุทธ จัรทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง ” นโยบายการส่งเสริมการใช้จักรยาน ” ในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติ ว่ารัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคและสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เทศบาลตำบลหนองรี จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองรี ร่วมการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว