กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองรี