ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองรี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง มาร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.