ข้อมูลผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการของเทศบาลตำบลหนองรี

เทศบาลตำบลหนองรีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ได้ทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ
12 ตุลาคม 2022
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
27 ตุลาคม 2022