คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
23 มิถุนายน 2023
สนง.พมจ. จะดำเนินการจัดโครงการออกหน่วยทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 จัดโครงการออกหน่วยทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ฯ ณ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. สำหรับบัตรคนพิการหมดอายุและประชาชนที่ต้องการทำบัตรคนพิการสามารถมารับบริการได้ ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (สำหรับคนที่ต้องการทำบัตรใหม่ ***เพื่อลดความแออัดผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ขอให้ขอเอกสารใบรับรองความพิการก่อนวันที่ทางสำนักงานฯไปออกหน่วย
3 กรกฎาคม 2023