คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
20 มิถุนายน 2018
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน
21 มิถุนายน 2018

18892903_1472964542755928_1725813872035618578_n

 

คู่มือประชาชน

1การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

2การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

3การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

4การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

6การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

7การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

8การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

9การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

10การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

11การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

12การขอเลขที่บ้าน

13การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

14การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (1)

15การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว

16การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

17การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

18การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

19การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

20การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

21การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

22การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

23การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

24การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

25การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ

26การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

27การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

28การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

29การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

30การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

31การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

32การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

33การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

34การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

35การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

36การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

37การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

38การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 39การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

39การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

40การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

41การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

42การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

43การรับแจ้งการย้ายเข้า

44การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

45การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

46การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

47การรับแจ้งการย้ายออก

48การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

49การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

50การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

51การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

52การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

53การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

54การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ

55การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

56การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

57การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

58การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

59การแจ้งขุดดิน

60การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

61การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

62การแจ้งถมดิน

63การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 64การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

64การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

65การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

66การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

67การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย

68การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป

69การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

70การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

71การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

72การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

73การรับชำระภาษีป้าย

74การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

75การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

76การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

77การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

78การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

79การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

80การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

81การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

82การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

83การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

84การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

85การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

86การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

87การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

88การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

89การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

90การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

91การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

92การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

93การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

94การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

95การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

96การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

97การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาอปท

98สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

99รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

100การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล