ช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่ทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย