ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น