ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนริมห้วยลำตะเพิน ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข