ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ชนิดดีเซล)ขนาด1ตัน