ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง