ประกาศคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลพ้นจากตำแหน่งตามวาระ