ประกาศนโยบายเทศบาลตำบลหนองรี ปลอดบุหรี่

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2563
13 พฤษภาคม 2021
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
1 กรกฎาคม 2021