ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565