ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า 2565
28 กรกฎาคม 2022
เทศบาลตำบลหนองรี ได้มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
15 สิงหาคม 2022