ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565