ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรีสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1/2565