ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศาลาเอนกประสงค์ชุมชนพ่อปู่หนองรี