ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองรี และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล