ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี