ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี และโรงเรียนบ้านหนองรี