ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แบบโยงข้ามถนน) ชุมชนลำตะเพิน