ประกาศรายงานข้อมูลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2558