ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558