ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยชุมชนพ่อปู่หนองรี