ประกาศรายชื่่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคางานโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี