ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแซ่แต้ และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แบบโยงข้ามถนน)