ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ