ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์