ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๓