ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง การรายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565