ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ