ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี ให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ในระหว่างเดือน ตค.64-พย.64 และระหว่าง มค-กย65 เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566