ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพในการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019