ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย
26 มกราคม 2021
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปีภาษี ๒๕๖๔
2 กุมภาพันธ์ 2021