ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองรี
16 เมษายน 2015
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ซอย 8-9
2 มิถุนายน 2015

1

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

 

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนฯ (ภ.ร.ด 2) ตั้งแต่  เดือน มกราคม  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
  2. ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงแสดงรายการที่ดินและชำระเงิน ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ถึงเดือน  เมษายน  พ.ศ.2558
  3. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ถึงเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558
  4. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15  วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการในกรณีข้อต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน  15  วัน

ก่อนใบอนุญาตหมดอายุในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน  15 วัน  ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งในปีถัดไปทุกปี