ประชาสัมพันธ์ : รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (STOP Unite for the Prevention of violence against Women and Children)