ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกันทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”