ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี ๒๕๖๔