ประชุมประชาคมแบบประชารัฐเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
8 กรกฎาคม 2020
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
14 กรกฎาคม 2020
เทศบาลตำบลหนองรีจัดประชุมประชาคมแบบประชารัฐเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( 2561-2562)ฉบับที่4 เพื่อนำโครงการที่ทางกอง ช่างเสนอนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ณ อาคารเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี