มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน