ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองรี
28 พฤศจิกายน 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเรียบถนนสายกาญจนบุรี – ด่านช้าง
8 มกราคม 2019