รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมลงนามถวายอาลัย
18 ตุลาคม 2016
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี
27 ตุลาคม 2016

ขอเชิญผู้สงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มีอายุ ๕๙ ปีขึ้นไป โดยเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว

และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แต่ยังไม่ได้

ลงทะเบียน หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองรี

หลักฐาน

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓. สำเนาสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย กรณีโอนเข้าบัญชี

๔. หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ