ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกจากซอย ๖ ต่อจากเดิม (ข้างบ้านนางสังวาล พัดไสว)