ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทศบาลซอย 6-1