ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗