รายงานการประชุทสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564