รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (6 เดือน)