รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองรี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน